Πατήστε εδώ για να βρείτε σε ψηφιακή μορφή όλα τα βιβλία του Δημοτικού από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.